Program predškole

Program predškole obvezni je kraći program odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi i dio je sustava odgoja I obrazovanja u Republici Hrvatskoj. U predškolskom programu djetetu se osigurava okruženje u kojem će razviti svoje potencijale do najviše moguće razine, zadovoljiti interese i potrebe te time steći vještine, navike i kompetencije koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja koji ga očekuju u osnovnoj školi.

Program provode odgojiteljice uz stalnu podršku stručnih suradnika vrtića. Odgojiteljice se kontinuirano profesionalno usavršavaju unutar i izvan ustanove kroz različite radionice, fokus grupe, predavanja stručnih suradnika te praćenjem stručne literature.

Glavni ishodi programa preškole su sljedeći:

 • Emocionalni i socijalni razvoj (samopouzdanje, emocionalna stabilnost i samoregulacija, samostalnost i neovisnost, samozaštita, moralno rasuđivanje, pravila, odnosi s vršnjacima i odraslima
 • Inicijativnost i poduzetništvo (inicijativa, kreativnost, timski rad)
 • Spoznajni razvoj (opažanje, pažnja, pamćenje, temeljne misaone operacije, rješavanje problema, početna matematika, ekologija)
 • Učiti kako učiti (motivacija i samoorganizacija, metakognicija, samoevaluacija)
 • Komunikacija, izražavanje i stvaranje (slušanje, razumijevanje i izražavanje govorom, predčitalačke vještine)
 • Komunikacija na stranim jezicima (osnove kompetentnosti komunikacije)
 • Kulturna svijest i izražavanje (kulturni identitet, interkulturalizam, glazba i ples, kazalište, film, književnost, vizualna umjetnost)
 • Digitalne kompetencije (osnove informacijsko-komunikacijske kompetentnost, medijska pismenost)
 • Motoričke kompetencije (osnovne motoričke sposobnosti, osnovni oblici kretanja, složene motoričke vještine, preciznija senzomotorika, grafomotorika)

Djeca koja pohađaju predškolski program, potrebna znanja i vještine usvajaju kroz nekoliko osnovnih tematskih cjelina:

 • To sam ja
 • Moja obitelj
 • Ja i drugi
 • Moja ulica, naselje, grad
 • Promet
 • Blagdani, svečanosti i proslave
 • Ekologija
 • Ususret školi
 • Medijska pismenost
Skip to content