Redoviti primarni desetsatni program

Redoviti desetsatni program osigurava osobnu, emocionalnu, tjelesnu, obrazovnu i socijalnu dobrobit za dijete, poticanje cjelovitog razvoja, odgoj i učenje djeteta te razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje (komunikacija na materinskome jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematička kompetencija i  osnovne kompetencije u prirodoslovlju, digitalna kompetencija, učiti kako učiti, socijalna i građanska kompetencija, inicijativnost i poduzetnost, kulturna svijest i izražavanje).

Osnovne zadaće programa su:

– Stvaranje okruženja u kojem će se dijete osjećati sigurno, slobodno i ugodno, u kojem će kvalitetno zadovoljavati osobne i socijalne potrebe, te razvijati svoje sposobnosti i potencijale.

– Uspostavljati partnerski odnosi s roditeljima tj. skrbnicima u cilju usuglašavanja odgojnog djelovanja na dijete i doprinosa kvaliteti ustanove u cjelini.

– Otvorenost prema društvenoj sredini, te kontinuirano istraživanje i unapređivanje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa

Program se temelji na cjelovitom shvaćanju procesa njege, odgoja i učenja djece, pri čemu se posebna pažnja posvećuje kvaliteti svakodnevnog života djeteta u vrtiću koji se nastoji učiniti ugodnim mjestom, nalik obiteljskom domu.

Polazi se od činjenice da je učenje djeteta rezultat njegovog sudjelovanja u različitim aktivnostima, neposrednog iskustva s raznovrsnim resursima učenja i kroz interakcije s drugom djecom i odraslima. Djecu se osnažuje u samoorganizaciji, istraživanju i otkrivanju.

Program provode suvremeno educirani i stručni djelatnici koji se kontinuirano stručno usavršavaju unutar i izvan ustanove.

Uvažava se načelo individualizacije programa, pri čemu se posebna pažnja pridaje potencijalno darovitoj djeci te djeci s teškoćama u razvoju.

S obzirom na to da djeca uče aktivno (istražujući, čineći) te surađujući s drugom djecom i odraslima, važan izvor učenja djece je kvalitetno prostorno-materijalno okruženje vrtića, o čijem se kreiranju pažljivo promišlja.

Program se temelji na demokratskim odnosima. Komunikaciju svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa obilježava međusobno poštovanje i recipročnost. Svi sudionici procesa imaju osobnu i zajedničku odgovornost za  tijek, ali i za krajnji ishod institucijskog odgoja i obrazovanja  a to je sretno, kompetentno i samopouzdano dijete, osposobljeno za preuzimanje inicijative, zauzimanje za sebe i odgovorno ponašanje prema sebi i drugima.

Program se provodi kroz povezivanje i suradnju djece, odgojitelje, roditelja, ostalih zaposlenika vrtića i društvene sredine.

Skip to content