Kategorija: Zapošljavanje

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE (od 02.02.-10.02.2024. god.)

Natječaj ravnatelj

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
Zaprešić, Hrvatske mladeži 4
KLASA: 112-04/24-01/01
URBROJ: 238-33-73-02-24-1
Zaprešić, 02.02.2024.
Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97,107/07,94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19 i 151/22), članka 53. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Maslačak od 19. siječnja 2024. godine, KLASA: 601-06/24-01/01, URBROJ:238-33-73-02-24-3, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak raspisuje
J A V N I N A T J E Č A J
za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Maslačak
Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij ili
d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili
e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima,
– položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23),
– najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika,
– utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta (prije sklapanja ugovora o radu),
– da ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23).
Ravnatelj/ica se imenuje na mandat od pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana.
Upravno vijeće pridržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima/kandidatkinjama.
Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, potrebno je priložiti:

životopis,

dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja,

dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97 i 4/98),

dokaz o državljanstvu, – dokaz o radnom iskustvu u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika (ugovor o radu/potvrda poslodavca), – elektronički zapis HZMO o radno pravnom statusu ne stariji od dana objave natječaja, – uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi postupak za kazneno djelo
navedeno u članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od dana objave natječaja,
– uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi postupak za prekršaj naveden u članka 25. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od dana objave natječaja,
– izjava kandidata o nepostojanju zapreka za prijem u radni odnos iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (vlastoručno potpisana),
– razvojni plan s aktivnostima i ciljevima za mandatno razdoblje.
Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N.82/08 i 69/17).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat/kinja koji bude izabran/a u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici prije sklapanja ugovora o radu.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je vlastoručno potpisana.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj.
Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaze o njihovoj promjeni (rodni list, vjenčani list).
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Upravno vijeće će može provoditi razgovore sa svim kandidatima za ravnatelja koji zadovoljavaju propisane uvjete iz natječaja.
Osoba koja može ostvariti pravo prednosti:
– sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
– sukladno člancima 47.- 50. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (N.N. 84/21), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
-sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (N.N. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca;
– sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja, u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Prijava na javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice – ne otvarati«, neposredno u tajništvo ili poštom na adresu:
Dječji vrtić Maslačak, Zaprešić 10290, Hrvatske mladeži 4.
Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića.
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18) prijavom na natječaj smatra se da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka iz natječajne dokumentacije, a koja će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
Upravno vijeće utvrđuje prijedlog za imenovanje ravnatelja i dostavlja ga osnivaču radi donošenja odluke o imenovanju ravnatelja
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Rok za podnošenje prijava na natječaj traje od 02.02. 2024. do 10.02.2024. godine
Predsjednik Upravnog vijeća
Damir Horvat

Skip to content